آرشیو

آذر ۲۱, ۱۳۹۶

صندوق های سرمایه گذاری       ‌

نويسنده : علیرضا تاج‌بر 

آذر ۱, ۱۳۹۶

ص‍ن‍دوق‌ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ در ای‍ران‌ (۱. اوراق‌ ب‍ه‍ادار۲ . زم‍ی‍ن‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌) نويسنده : معاونت  نظارت بر نهادهای مالی   مقدمه کتاب صندوق‌ سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از نهادهای مالی که در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و …