آرشیو

دی ۴, ۱۳۹۶

طراحي صندوق سرمايه گذاري مشترك اسلامي در بازار سرمايه

دی ۴, ۱۳۹۶

عوامل موثر بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دی ۴, ۱۳۹۶

بررسي تاثير برخي عوامل مديريتي و محيطي بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران

دی ۴, ۱۳۹۶

ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران

دی ۴, ۱۳۹۶

بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري بر اساس معيارهاي هاي مبتني بر تئوري فرامدرن پرتفوي و ارتباط بين رتبه بندي آنها با معيارهاي مدرن پرتفوي

دی ۴, ۱۳۹۶

ارزيابي عملكرد و انتخاب پرتفوي از صندوق هاي سرمايه گذاري سهام

دی ۴, ۱۳۹۶

مقايسه ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك مبتني بر نسبت هاي شارپ، پتانسيل مطلوب و بازده واقعي

دی ۴, ۱۳۹۶

طراحي صندوق سرمايه گذاري مشترك بيمه اي به منظور افزايش ظرفيت بيمه اتكايي

دی ۴, ۱۳۹۶

ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري در ايران

دی ۴, ۱۳۹۶

بررسي عملكرد و رتبه بندي شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري برمبناي مدل ارزيابي مرتون هنريكسن

دی ۴, ۱۳۹۶

بررسي ارتباط بين نسبت فعاليت معاملاتي و ريسك، بازده و تنوع پرتفوي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك

دی ۴, ۱۳۹۶

ارائه میزان صحیح متنوع سازي سبد براي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك با توجه به
تاثیر ویژگی بخشی بودن بر بازده و ریسک صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك