آرشیو

شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

صندوق‌های سرمایه‌گذاری “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” جدید التاسیس و همچنین سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به صندوق سرمایه‌گذاری “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” تغییر نوع می یابند، می توانند حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی‌های سپردۀ بانکی را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری کنند.

شهریور ۴, ۱۳۹۷

سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغیه «عدم‌امکان ارائه درخواست جهت تصدی سمت مدیریت بیش از یک صندوق سرمایه‌گذاری» را منتشر نمود.

دی ۱۶, ۱۳۹۶

درگفتگو با مدیر نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس:
بخشنامه ۱۰ دی ماه بانک مرکزی درباره صندوق ها چه می گوید؟