آزمون دانش سرمایه‌گذاری

مجله خبری صندوق‌های سرمایه‌گذاری (رسام مگ) یکی از رسالت‌های خود را آموزش سرمایه‌گذاران قرار داده است. یکی از اقدامات انجام شده در این راستا بررسی روش‌های موسسات حرفه‌ای برای تعیین دانش مالی و سرمایه‌گذاری افراد است. از این رو، فینرا به عنوان یک موسسه معتبر و حرفه‌ای مورد تحقیق قرار گرفت. فینرا یک سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی است که اختیارات خود را از کنگره آمریکا دریافت می کند و رسالت اصلی آن حمایت از سرمایه‌گذاران با کمک به ایجاد بازاری کارآ، منصفانه، شفاف و صادقانه است. یکی از راهکارهای فینرا در تحقق اهداف تعیین شده، آموزش سرمایه‌گذاران است.

سه آزمون استاندارد زیر برای ارزیابی و سنجش میزان دانش و سواد مالی افراد توسط این موسسه پیشنهاد شده است. کاربران محترم رسام مگ می‌توانند جهت سنجش مهارت و دانش خود در حوزه سرمایه‌گذاری، آزمون‌های زیر را انجام دهند.