آرشیو

دی ۴, ۱۳۹۶

ارائه میزان صحیح متنوع سازي سبد براي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك با توجه به
تاثیر ویژگی بخشی بودن بر بازده و ریسک صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك

آذر ۲۱, ۱۳۹۶

عوامل تعيين كننده انتخاب صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك: رويكرد پژوهش آميخته

آذر ۲۱, ۱۳۹۶

پيش بيني بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با رويكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي

آذر ۲۱, ۱۳۹۶

اولويت بندي عوامل موثر بر عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري با استفاده از مدل تلفيقي QFD و AHP در محيط فازي

آذر ۲۱, ۱۳۹۶

اندازه گيري كارايي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك