آرشیو

دسامبر 25, 2017

طراحي صندوق سرمايه گذاري مشترك اسلامي در بازار سرمايه

دسامبر 25, 2017

عوامل موثر بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دسامبر 25, 2017

بررسي تاثير برخي عوامل مديريتي و محيطي بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران

دسامبر 25, 2017

ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران

دسامبر 25, 2017

بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري بر اساس معيارهاي هاي مبتني بر تئوري فرامدرن پرتفوي و ارتباط بين رتبه بندي آنها با معيارهاي مدرن پرتفوي

دسامبر 25, 2017

رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران

دسامبر 25, 2017

ارزيابي عملكرد و انتخاب پرتفوي از صندوق هاي سرمايه گذاري سهام

دسامبر 25, 2017

مقايسه ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك مبتني بر نسبت هاي شارپ، پتانسيل مطلوب و بازده واقعي

دسامبر 25, 2017

طراحي صندوق سرمايه گذاري مشترك بيمه اي به منظور افزايش ظرفيت بيمه اتكايي

دسامبر 25, 2017

ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري در ايران

دسامبر 25, 2017

بررسي عملكرد و رتبه بندي شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري برمبناي مدل ارزيابي مرتون هنريكسن

دسامبر 25, 2017

بررسي ارتباط بين نسبت فعاليت معاملاتي و ريسك، بازده و تنوع پرتفوي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك