میزان انحراف ترکیب دارایی صندوق‌ها از مقررات سازمان بورس

news-date

تاریخ انتشار: ۷ بهمن, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۷ بهمن, ۱۳۹۶

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سه دسته دارایی‌ سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سه دسته که ترکیب دارایی این صندوق‌ها را تشکیل می‌دهند، عبارت‌اند از سپرده بانکی و وجه نقد، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام. تعیین درصد هر کدام از این دارایی‌ها در ترکیب دارایی صندوق‌ها، بسته به نوع صندوق است و باید تابع مقررات مصوب از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. در این گزارش به بررسی حدنصاب‌های تعیین شده از جانب سازمان و رعایت این مقررات از جانب صندوق‌ها پرداخته می‌شود.

حد نصاب‌های تعیین شده در ابلاغیه‌های سازمان

بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس در حال حاضر رعایت حد نصاب‌های زیر توسط صندوق‌ها الزامی است:

  • حداقل ۷۰% از کل دارایی‌های صندوق‌های سهامی باید در سهام باشد.
  • حداکثر ۱۵% از کل دارایی‌های صندوق‌های سهامی باید در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی باشد.
  • حداقل ۷۵% از کل دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت باید در سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد.
  • حداقل ۳۰% از کل دارایی­های صندوق‌های با درآمد ثابت باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد.
  • حداقل ۵% و حداکثر ۲۰% از کل دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت باید در سهام باشد.
  • حداکثر ۵۰% از کل دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت باید در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی باشد.
  • حداقل ۴۰% و حداکثر ۶۰% از کل دارایی­های صندوق‌های مختلط باید در سهام باشد.
  • حداقل ۴۰% و حداکثر ۶۰% از کل دارایی­های صندوق‌های مختلط باید در سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد.
  • حداکثر ۲۵% از کل دارایی‌های صندوق‌های مختلط باید در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی باشد.

در ادامه به بررسی رعایت هر کدام از این الزامات توسط صندوق‌ها پرداخته می‌شود.

صندوق‌های سهامی

صندوق‌های سهامی ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۰% از کل دارایی‌های خود در سهام هستند. بر اساس اطلاعات سامانه رسام در حال حاضر درصد سهام در ترکیب دارایی همه صندوق‌های سهامی ، ۸۸ درصد است. از بین ۷۲ صندوق سهامی فعال ۱۲ صندوق این حد نصاب را رعایت نکرده و کمتر از ۷۰ درصد در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این صندوق‌ها همچنین نباید بیشتر از ۱۵ درصد در سپرده بانکی و گواهی سپرده سرمایه‌گذاری کنند. در حال حاضر ۱۵ صندوق از این حد عبور کرده‌اند.

صندوق‌های با درآمد ثابت

این صندوق‌ها باید حداقل ۷۵ درصد از کل دارایی‌هایشان را در سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند. در تاریخ این گزارش درصد این دو دارایی در ترکیب دارایی همه صندوق‌های با درآمد ثابت ۹۵ درصد است. همچنین همه صندوق‌های با درآمد ثابت بیشتر از ۷۵ درصد دارایی‌هایشان را در این دو دارایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. البته از این ۷۵ درصد باید حداقل ۳۰ درصد را به اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص داده باشند که در حال حاضر از بین ۵۶ صندوق بادرآمد ثابت ۲۱ صندوق این حد نصاب را رعایت نکرده‌اند. همچنین این صندوق‌ها باید حداقل ۵% و حداکثر ۲۰% از کل دارایی‌های خود را به سهام تخصیص دهند. این درحالی است که درصد سهام در ترکیب دارایی همه صندوق‌های با درآمد ثابت ۴٫۵ و کمتر از ۵ درصد است. از بین ۵۶ صندوق با درآمد ثابت ۱۷ صندوق کمتر از ۵ درصد در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند که صندوق‌های بزرگ در میان آن‌ها وجود دارد. این صندوق‌ها همچنین نباید بیشتر از ۵۰ درصد در سپرده بانکی و گواهی سپرده سرمایه‌گذاری کنند. در حال حاضر از ۵۶ صندوق با درآمد ثابت ۲۳ صندوق این محدودیت را رعایت نکرده‌اند.

صندوق‌های مختلط

صندوق‌های مختلط باید حداقل ۴۰% و حداکثر ۶۰% از کل دارایی­های خود را در سهام سرمایه‌گذاری کنند. سامانه رسام نشان می‌دهد که ۵ صندوق از ۱۹ صندوق مختلط کمتر از ۴۰ و ۴ صندوق بیشتر از ۶۰ درصد در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این وجود تنها ۲۲ درصد دارایی همه صندوق‌های مختلط به سهام اختصاص داده شده است. علاوه بر سهام، حداقل ۴۰% و حداکثر ۶۰% از کل دارایی­های صندوق‌های مختلط باید در سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد. ۷۷ درصد دارایی همه صندوق‌های مختلط در این دو دارایی سرمایه‌گذاری شده است. از بین ۱۹ صندوق مختلط ۵ صندوق کمتر از ۴۰ و ۴ صندوق بیشتر از ۶۰ درصد در سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. صندوق‌های مختلط همچنین باید حداکثر ۲۵ درصد در سپرده بانکی و گواهی سپرده سرمایه‌گذاری کنند. از ۱۹ صندوق ۶ صندوق از این حد تخطی کرده‌اند.

به طور خلاصه در جدل زیر اطلاعات حد نصاب‌ها طبق ابلاغیه‌های سازمان و آمار صندوق‌هایی که این اطلاعات را رعایت نکرده‌اند آورده شده است. جدول نشان می‌دهد که صندوق‌ها در ۹۱ مورد از این حدنصاب‌ها تخطی کرده‌اند.

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد